Hotel Millenium

Probíhá úprava webových stránek.

GDPR

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji společnosti Hotel Group Luxury, s.r.o., Hotel MILLENIUM ., se sídlem 1. Máje 27/49, Karlovy Vary, PSČ 360 06, IČO:  041 91 765 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 31339, jako správce osobních údajů (dále jen „společnost HOTEL MILLENIUM“),

svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: emailová adresa a případně dalších informací, které o mně společnost Hotel MILLENIUM získala, a bude je využívat tak, aby své marketingové aktivity uvedené níže mohla lépe zacílit mým potřebám,

za účelem: oslovování s nabídkou produktů a služeb, včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích, odebírání novinek a zasílání přání k svátkům.

Souhlas je udělen na dobu 5 let.

Dále beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat elektronicky na adrese ing.tomaskava@seznam.cz, nebo písemně na adrese společnosti Hotel MILLENIUM.

Souhlas mohu odvolat i před uplynutím doby, na kterou byl udělen.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:

Realizace marketingových aktivit

Účel zpracování:

Oslovování s nabídkou produktů a služeb, včetně informování o produktech, službách

Popis účelu zpracování:

Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o produktech a službách společnosti

Oprávnění ke zpracování:

Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje

Doba zpracování a archivace:

5 let od udělení souhlasu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází. Ostatní informace Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

  • Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.
  • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  • Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.
  • Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.
  • Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.
  • Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.
  • Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.
  • Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se společností Hotel MILLENUM ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

Elektronicky na adrese: ing.tomaskava@seznam.cz

Písemně na adrese: Hotel Group Luxury s.r.o., Hotel MILLENIUM s.r.o., 1.Máje 27/49, Karlovy Vary 360 06

Při nesouhlasu se zpracováním svých osobních údajů můžete podat stížnost rovněž u:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7

Telefon: +420 234 665 111

Web: http://www.uoou.cz/

Hotel Millenium
Hotel Millenium

Kde nás najdete?